• ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII

  – Constituţia României, republicată;

  – Codul familiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

  – Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

  – Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 21/1991 – legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 – Legea contabilităţii, republicată;

  – Legea nr. 85/1992 – Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului;

  – Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

  – Legea nr. 112/1995 – Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 137/1995  privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă;

  – Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii;

  – Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

  – Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.

  – Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;

  – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

  – Legea nr. 514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, actualizată, modificată şi completată;

  – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

  – Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

  – Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

  – Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

  – H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;

  – H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

  – H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;

  – H.G. nr. 20/1996  privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată;

  – Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

  – H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri de alimentaţie publică a unităţilor neincluse în structurile de primire turistice;

  – H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  – H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;

  – H.G. nr. 2295/2004 pentru aplicarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

  – H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitără a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

  – H.G. nr. 1425/2006 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;

  – H.G. nr. 250/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.  nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – H.G. nr. 310/2007 privind recalcularea chiriei lunare pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;

  – H.G. nr. 889/2008 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.;

  – O.G. nr. 20/1994 – privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;

  – O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.G.nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice cu modificările şi completările ulterioare

  – O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.U.G. nr. 40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industrial reciclabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.U.G. nr. 8/2004 – privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;

  – O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.U.G nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

  – O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

  – Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Instrucţiuni de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

  – Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport local;

  – Ordinul nr. 447/2007 al Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform art. 172 din O.G. nr. 92/2003, republicată;

  – Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007;

  – Ordinul nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

  – Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport local;

  – Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal;

  – Hotărâri ale Consiliului local al municipiului Motru şi dispoziţii ale Primarului municipiului Motru. • COORDONATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂŢII, RESPECTIV: DENUMIREA, SEDIUL, NUMERELE DE TELEFON, FAX, ADRESA DE E-MAIL ŞI ADRESA PAGINII DE INTERNET

  Primăria municipiului Motru

  215200, Motru, Bulevardul Gării, Nr.1
  Nr. telefon: 0253 410 560
  Nr. fax: 0253 410 560; 0253 410 007
  e-mail: primarie@primariamotru.ro
  www.primariamotru.ro

 • LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC


 • LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Motru


 • MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE POTRIVIT LEGII 544/ 2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUB

  Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

   ART. 21
      (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
      (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
      (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
       ART. 22
      (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenţa lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
      (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
      (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
      (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
      (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

 • NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITĂŢII ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

  Conducerea autorităţii:

   Primar: Jianu Gigel
  Viceprimari: Morega Costel Cosmin
  Funcţionarii responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:
  Purtător de cuvânt:
  Serviciul relaţii cu publicul: Sulugiu Nicoleta
                                                      Butoi Nicolae


Skip to content